Om föreningen

Stadgar för Umeå Kammarmusikförening

1. ÄNDAMÅL

Umeå kammarmusikförening är en ideell och fristående förening med ändamål att främja intresset för kammarmusik i Umeå kommun.

För att fylla sitt ändamål skall föreningen bland annat

 • arrangera offentliga konserter
 • stimulera eget musicerande, bland såväl ungdomar som vuxna, samt
 • ta initiativ till annan verksamhet som främjar intresset för kammarmusik.

2. MEDLEMSKAP

Var och en som är intresserad av föreningens verksamhet kan bli medlem. Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift. Medlemsavgift bestäms av årsmötet och skall erläggas inom den tid som styrelsen bestämmer.

3. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare sju ledamöter, samtliga valda av årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och eventuellt övriga funktionärer. Mandattiden sträcker sig från ett årsmöte till följande årsmöte. Ordförande väljs för ett år och övriga ledamöter väljs för två år.

Styrelsen sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller på begäran av minst två ledamöter. Den är beslutsmässig då minst fem av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

4. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer. Dessa väljs av årsmötet. Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut.

5. ÅRSMÖTE

Årsmötet hålls före april månads utgång och på tid och plats som bestäms av styrelsen. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen eller revisor anser det befogat, eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar, dock minst 10, så begär. Medlemmarna skall kallas till möte minst fyra veckor i förväg via e-post eller brev. Samtidigt skall de handlingar som skall behandlas finnas tillgängliga.

Vid årsmöte gäller följande dagordning:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av en justeringsperson att jämte mötesordföranden justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning.
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
6. Föredragning av revisionsberättelsen
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av två revisorer
11. Val av valberedning om två personer
12. Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår
13. Övriga ärenden.
14. Årsmötet avslutas

I kallelsen till årsmötet ska det påpekas att ärende som medlem önskar ta upp vid årsmötet ska inlämnas till styrelsen två veckor före årsmötet så att styrelsen hinner bereda ärendet.

Varje närvarande medlem har rösträtt. Styrelseledamöter har dock inte rösträtt vid val av revisorer och vid röstning om ansvarsfrihet. Omröstning sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

6. STADGEÄNDRING

Stadgeändring får ske endast vid årsmöte och skall särskilt nämnas i kallelsen till detta. Innehållet i förslag till stadgeändring skall anges i kallelsen. För antagande erfordras minst 2/3 av de avgivna rösterna.

7. UPPLÖSNING

Beslut om föreningens upphörande eller uppgående i annan förening fattas på samma sätt som stadgeändring. Vid föreningens upphörande skall dess tillgångar överlämnas till annan sammanslutning med likartade intressen efter samråd med anslagsgivande organ.

Styrelsen

 • Elisabeth Holm, ordförande
 • Marie Redeborn, sekreterare
 • Ulla Björneberg, ledamot
 • Örjan Larsson, ledamot
 • Ritva Kiiski-Berggren, ledamot
 • Eric Johannesson, ledamot
 • Gunvor Larsson, ledamot
 • Per Lindström, ledamot
Rulla till toppen